Fotowoltaika Facebook

Wycena

Mój Prąd (2023)

Od 01.02.2020 r.
Wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych jak równie przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku.

- sama instalacja fotowoltaiczna – 6 tys
- instalacja fotowoltaiczna + element dodatkowy – 7 tys
- magazyn ciepła – 5 tys
- gruntowa pompa ciepła – 28 500 zł
- pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19 400 zł
- pompa ciepła powietrze-woda – 12 600 zł
- pompa ciepła powietrze-powietrze – 4 400 zł
- magazyn energii – 16 tys
- system zarządzania HEMS/EMS – 3 tys
- kolektory słoneczne – 3 500 zł

Nie.
W przypadku montażu pompy ciepła i magazynu ciepła Klient musi zdecydować z którego dofinansowania korzysta.
Nie jest możliwe przyznanie dotacji na oba elementy jednocześnie.

Nie. Aby uzyskać wyższe dofinansowanie, trzeba oprócz instalacji PV, systemu HEMS/EMS zamontować urządzenie dodatkowe np. magazyn energii, pompę ciepła itd. 
Nie jest możliwe uzyskanie dotacji w kwocie 7 tys. na instalację fotowoltaiczną i 3 tys. na inteligentny system zarządzania energią.

Tak.
Możliwe jest rozszerzenie wniosku z wcześniejszych edycji programu i uzyskanie dotacji na elementy dodatkowe.

Tak.
Moc instalacji fotowoltaicznej i moc magazynu energii nie sumuje się. 
Np. Jeśli Klient ma instalację PV o mocy 9,80 kW i magazyn energii o pojemności 5 kWh – może dostać dotację na oba elementy.

Na dysku i na stronie https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-v

Tak.
Jeśli na fakturze będzie on oznaczony jako pompa ciepła powietrze-powietrze.

Nie.
Cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys.
Czyli kwota brutto za magazyn o pojemności 5 kWh może maksymalnie wynosić 30 tys. zł
Kwota dotacji wyniesie wtedy 15 tys. zł

„Zaświadczenie potwierdzające przyłączenie mikroinstalacji”.
Dokument ten najczęściej jest wydawany podczas wymiany licznika na dwukierunkowy. Bez tego dokumentu nie jest możliwe złożenie wniosku.

Tak. Pod warunkiem, że wszystkie elementy na które Klient otrzymał dotację nie będą zdemontowane. Beneficjent zobowiązuje się do eksploatacji zakupionych i zamontowanych urządzeń przez okres min. 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Zakupić i wywiesić specjalną tabliczkę informującą o źródle dofinansowania.
Tabliczkę można zakupić u nas w firmie. Tabliczka musi wisieć w widocznym miejscu w miejscu inwestycji (najlepiej na ogrodzeniu), przez 5 lat od otrzymania pozytywnej decyzji funduszu.

Dnia 22.12.2023 r. lub do dnia wyczerpania środków.

Część I

Część II

Część II

Maksymalna  dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalna  dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Maksymalna  dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji

Audyt energetyczny

100%

1 200 zł

100%

1 200 zł

100%

1 200 zł

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)

55%

19 400 zł

80%

28 100 zł

100%

35 200 zł

Instalacja c.o. i c.w.u.

40%

8 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000 zł

70%

9 000 zł

100%

15 000 zł

Ocieplenie przegród budowlanych

50%

-

75%

-

100%

-

Stolarka okienna, drzwiowa, bramy garażowe

40%

-

70%

-

100%

-

Nie. Warunkiem programu Czystego Powietrza jest likwidacja w budynku nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zezłomowanie.

Nie, gdyż warunkiem uzyskania dotacji na zakup i montaż nowego źródła ciepła jest likwidacja w budynku nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i jego zezłomowanie. Posiadanie wcześniej efektywnego ogrzewania elektrycznego nie umożliwi ubieganie się o dotację na nowe źródło ciepła. W takim przypadku możliwe jest uzyskanie dotacji tylko na same zadania termomodernizacyjne.

Tak, można, ale musi być w okresie kwalifikowalności wydatków. Jest o tym napisane w początku programu w punkcie „ zakończenie przedsięwzięcia” Prosimy czytać program.

Nie, tylko na termomodernizację, czyli ocieplenie przegród, wymianę okien i drzwi, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i dokumentację.
Na instalację PV nie można, gdyż na nią jak i na instalacje co i cwu jest możliwa dotacja tylko gdy w tym samym wniosku o dofinansowanie uwzględni się zakup i montaż nowego źródła ciepła po likwidacji kopciucha.

akres przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją jest opisany w punkcie 9.2.2 ust. 3 Programu:
Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:


1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;


2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji

a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;


3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w ppkt 2, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Tak, jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą a dochody przysługujące miesięcznie na jednego członka rodziny mogą dostać podwyższone dofinansowanie muszą spełniać warunki :
Część 2) Dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania
1 894zł na 1 czł. Rodziny – wieloosobowa
2 651zł na 1 czł. Rodziny – jednoosobowa

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Czyli przychód za rok 2022r. nie może przekraczać 120 400,00zł rocznie.

Część 3) Dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania

1 090 zł na 1 czł. Rodziny – wieloosobowa
1 526 zł na 1 czł. Rodziny – jednoosobowa

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Czyli przychód za rok 2022r. nie może przekraczać 60 200,00zł rocznie.

Warunkiem otrzymania podwyższonego dofinansowania jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o dochodach jakie przysługują miesięcznie na jednego członka rodziny. Dokument ten można otrzymać w MOPS lub GOPS .

Numer księgi wieczystej jest obowiązkowy. Przy sprawdzaniu wniosku pierwsze co robi WFOSiGW to sprawdza zgodność numeru księgi wieczystej z wnioskodawcą, czy nieruchomość na którą chcemy dotację jest na beneficjenta, czy są jacyś współwłaściciele.

Cena netto, VAT płaci klient.

Przykład 1:
Pompa ciepła kosztowała 53 000 zł brutto. Dochody klienta nie przekraczają 1 894,00zł miesięcznie na jednego członka rodziny w gospodarstwie wieloosobowym. Klient zapłacił zaliczkę w kwocie 20 000,00 zł w dniu 6 stycznia 2023r. następnie faktura końcowa została wystawiona 10 czerwca 2023r. i dokonano reszty zapłaty za inwestycję. Wniosek „zgłaszający” do Czystego Powietrza został złożony do WFOŚiGW w 25 lipca 2023r.

Ile klient otrzyma dofinansowania i dlaczego ?

Rozwiązanie:
Klient może otrzymać podwyższone dofinansowanie Część II. Czyli za pompę otrzyma 80% zwrotu kosztów kwalifikacyjnym max 28 100,00zł.
Koszty kwalifikacyjne do Czystego Powietrza są to ceny netto a nie brutto więc VAT klient sam opłaca.
Zaliczka nie będzie się kwalifikować do dofinansowania Czyste Powietrze, ponieważ wniosek zgłaszający był złożony 25 lipca 2023r. a zaliczka wyła wystawiona 6 stycznia 2023r.. Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
Natomiast kwota, która została zapłacona przy wystawieniu faktury końcowej może być kosztem kwalifikacyjnym.

Obliczenia:
53 000,00zł – 20 000,00zł = 33 000,00zł – koszty kwalifikacyjne

33 000,00zł / 8% = 30 555,56zł – koszty bez VATU

80% z 30 555,56zł to 24 444,48zł

Odp. Przy rozliczeniu się we wniosku o płatność w WFOŚiGW klient otrzyma 24 444,48zł dotacji.

Przykład 2:
Klient chce wsiąść dofinansowanie Czyste Powietrze prefinansowanie za pompę ciepła ma zapłacić 43 200 zł brutto. Klient o najwyższym procencie dofinansowania czyli 100%.
Dotacja wynosi za pompę ciepła powietrze/woda z podwyższoną klasą efektywności ekologicznej wynosi 35 200zł.
Po złożeniu wniosku „ zgłaszającego” w której załączamy umowę 3-stronną firma wykonawcza otrzymuję na swoje konto 50% przyznanego dofinansowania czyli 17 600,00zł
Klient ma firmie wykonawczej zapłacić resztę kwoty za instalację, odejmujemy kwotę dotacji.
43 200,00zł – 35 200,00zł = 8 000,00zł
8 000,00zł tyle klient ma zapłacić firmie wykonawczej
Po wykonaniu instalacji i zapłaty reszty pieniędzy przez klienta można spłacać wniosek o płatność aby firma wykonawcza mogła otrzymać resztę kwoty dotacji z WFOŚiGW, która wynosi 17 600,00zł

Przykład 3:
Klient może skorzystać z najwyższego porodu dofinansowania Część III czyli 100%. Kupił pompę ciepła powietrze/woda z podwyższoną klasą efektywności ekologicznej za 38 516,00zł brutto, fotowoltaikę 16 400,00zł oraz instalację co/cwu za 22 332,00zł . Chcę skorzystać z kompleksowej termomodernizacji więc musi zrobić audyt energetyczny.
Ile dotacji może otrzymać na termomodernizację?
Rozwiązanie:
Jeśli możemy otrzymać dofinansowanie Część II z kompleksową termomodernizacją i fotowoltaika to max dotacji za wszystko jest 135 000,00zł + dodatkowo za audyt energetyczny 1 200,00zł.

Za pompę ciepła jeśli kosztuje brutto 38 516,00zł to netto 35 662,96zł i max możemy otrzymać dofinansowania 35 200,00zł
Za instalację co/cwu jeśli kosztuję brutto 22 332,00zł to netto 20 677,78zł i max możemy otrzymać dofinansowanie 20 400,00zł
Za fotowoltaikę jeśli kosztuje brutto 16 400,00zł to netto 15 185,19zł i max możemy otrzymać dofinansowanie 15 000,00zł

Obliczenia:
Maksymalna kwota dotacji to 135 000,00zł
Od tej kwoty odejmujemy wszystkie kwoty dotacji czyli:
135 000,00 – ( 35 200,00 + 20 400,00 + 15 000,00) = 64 400,00zł

Odp. Najwyższa kwotę dotacji jaką mnożne otrzymać klient na termomodernizację to 64 400,00zł aby otrzymać tą kwotę minimalnie musi wydać 69 552,00zł.

Masz pytania?
Zadzwoń do nas właśnie teraz i porozmawiaj z naszym konsultantem.

freeeco lublin odnawialne źródła energii PV

FreeEco sp. z o. o. to firma z siedzibą w Lublinie posiadająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, montażu i serwisowaniu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i klimatyzacji.

Przez lata zamontowaliśmy setki zestawów fotowoltaicznych i pomp ciepła w całym kraju. Stawiamy na wysoką jakość obsługi i pełne zadowolenie każdego klienta.

Oddziały lokalne

Longi Solar Lublin

Obniż rachunki za energię!

Wytwarzaj darmową energię w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej!

Od lat specjalizujemy się w odnawialnych źródłach energii. Nasza oferta, to fotowoltaika, pompy ciepła, audyty energetyczne i wiele innych produktów i usług powiązanych z OZE. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj i zapytaj o korzystną ofertę dla domu, firmy lub rolnictwa!

Zapraszamy...

  Wolisz zadzwonić? tel. 81 307 09 00

  Uzyskaj specjalną wycenę

  Skontaktujemy się w ciągu kilku godzin.

  Na co chcesz otrzymać wycenę?

  Dla kogo przygotować ofertę?  W jaki sposób wolisz otrzymać wycenę?

  Preferowane godziny kontaktu