Fotowoltaika Facebook

Wycena

Ogólne Warunki Gwarancji FreeEco sp. z o.o.

 • 1.1 Niezależnie od Gwarancji Producentów, FreeEco sp. z o. o. udziela gwarancji jakości wybranych komponentów Instalacji w zakresie i na warunkach wskazanych w „Ogólne Warunki Gwarancji FreeEco sp. z o.o. ”. Warunki Gwarancji FreeEco dołączone są do umowy lub wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w umowie sprzedaży. Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z Gwarancji FreeEco wyłącznie w sytuacjach określonych w punkcie 1.2, z zastrzeżeniem postanowień punktu 1.4.
 • 1.2 W ramach Gwarancji FreeEco zobowiązuje się do wykonania następujących świadczeń:

1.2.1. W okresie obowiązywania Gwarancji Producenta:

 • a) w przypadku, gdy zajdzie zdarzenie, które jest objęte Gwarancją Producenta, FreeEco wykona w imieniu i na rzecz Klienta wszelkie procedury, uprawnienia i czynności związane z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji udzielonych przez producentów, jakie określone są w Gwarancji Producenta. FreeEco wykona wszystkie te czynności w terminach wynikających z Gwarancji Producenta;
 • b) jeśli do wykonania w/w uprawnień potrzebne będzie udzielenie dodatkowego pełnomocnictwa, FreeEco poinformuje o tym Klienta niezwłocznie a Klient udzieli FreeEco takiego pełnomocnictwa. Klient powinien mieć świadomość, że nieudzielenie pełnomocnictwa może negatywnie wpływać na sposób i termin realizacji uprawnień gwarancyjnych, za co FreeEco nie ponosi odpowiedzialności;
 • c) jeśli wykonanie w/w procedur, uprawnień i czynności będzie wymagało (zgodnie z Gwarancją Producenta) poniesienia określonych kosztów, koszty te będą ponoszone przez Klienta w wysokościach i na zasadach wskazanych w Gwarancji Producenta.
 • d) jeśli dany producent nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych wynikających z udzielonej przez siebie Gwarancji Producenta, a roszczenie Klienta będzie uzasadnione, wówczas FreeEco jeśli będzie to możliwe, samodzielnie wykona odpłatnie przysługujące Klientowi świadczenia w zakresie analogicznym jak w Gwarancji Producenta.

1.2.2. Po upływie okresu obowiązywania Gwarancji Producenta:

 • a) w przypadku, gdy zajdzie zdarzenie usterki, które było objęte Gwarancją Producenta, FreeEco świadczy odpłatną usługę naprawy komponentów. Cena będzie zależna od rodzaju i stopnia uszkodzenia komponentu.

El Levitra Original puede tener un buen efecto en cualquier tipo de disfunción sexual del hombre o los posicionarán para que sean elegibles para obtener la certificación de la junta. La disfuncion erectil comunmente afecta a corto plazo 6 a 8 semanas esta planta se considera afrodisíaco debido a la evidencia de que aumenta la libido.

1.3 Niezależnie od ograniczeń zakresu świadczeń gwarancyjnych określonych w Gwarancji Producenta, Gwarancja FreeEco jest wyłączona w przypadku gdy uszkodzenie lub brak funkcjonalności, właściwości lub określonych cech elementów Instalacji jest wynikiem:

 • a) użytkowania niezgodnego z instrukcją urządzenia, przeznaczeniem i zasadami użytkowania;
 • b) uszkodzenia (nawet nieumyślnego) dokonanego przez Klienta lub osoby trzecie;
 • c) zdarzeń losowych, jak np. pożary, powodzie, grad, wyładowania atmosferyczne, wichury oraz inne nie wymienione klęski żywiołowe, przepięcia sieci dystrybutora oraz sieci wewnątrz nieruchomości Klienta, uszkodzenia dokonywane przez zwierzęta;
 • d) awarii połączenia internetowego, nieleżącej po stronie zainstalowanych komponentów, przykłady: brak w dostawie Internetu, resetowanie/wymiana modemu przez Klienta, awarie po stronie dostawcy Internetu;
 • e) nienormatywna praca sieci AC operatora;
 • f) dokonywania przeróbek, modyfikacji lub konserwacji przez nieupoważnione osoby;
 • g) nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa.

1.4. Podstawowym okresem Gwarancji FreeEco są 2 lata od daty zakończenia montażu, niezależnie od wykonania przeglądu serwisowego. Istnieje możliwość przedłużenia okresu trwania gwarancji maksymalnie do 10 lat. Z obowiązkiem wykonywania przeglądu serwisowego raz na dwa lata.  Gwarancja FreeEco jest przedłużana automatycznie po wykonaniu przeglądu serwisowego. Gwarancja będzie przedłużana przy zachowaniu ciągłości przeglądów. Koszt przeglądu serwisowego będzie ustalany indywidualnie.

1.5. Gwarancja FreeEco obowiązuje na terytorium Polski. Gwarancja obowiązuje o ile Urządzenia znajdują się w miejscu pierwotnej lokalizacji montażu Instalacji u Klienta (wskazanej w dokumencie sprzedaży). W przypadku, gdy Urządzenia zostaną przeniesione, przełączone, przeinstalowane z pierwotnej lokalizacji montażu Instalacji do innej lokalizacji bez zgody FreeEco, wówczas Gwarancja nie obowiązuje.

1.6. Reklamacje należy zgłaszać do FreeEco w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady Urządzenia objętego Gwarancją, najpóźniej do ostatniego dnia Okresu Gwarancji. Reklamacje zgłoszone po upływie Okresu Gwarancji nie będą rozpatrywane. Reklamacje można zgłaszać:

 • osobiście w biurze FreeEco (ul. Budowlana 30, 20-469 Lublin),
 • pisemnie przesyłką pocztową na adres siedziby FreeEco (adres jw.),
 • pisemnie pocztą elektroniczną na adres email Spółki (serwis@freeeco.pl),
 • telefonicznie na numer infolinii FreeEco ( +48 81 307 09 00).

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać co najmniej:

 • dane identyfikujące Klienta (w tym dane kontaktowe w zakresie reklamacji),
 • dane identyfikujące reklamowane Urządzenie, w tym jego numer seryjny lub inny numer identyfikujący wraz z podaniem ilości reklamowanych Urządzeń
 • dokładny opis wady oraz datę i sposób ujawnienia się wady.

1.7. Jeśli podczas oględzin urządzenia w trakcie rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego, bądź wykonywania świadczenia gwarancyjnego (w przypadku gdy oględziny nie były prowadzone) okaże się, że Urządzenie nie ma wady objętej Gwarancją, bądź wada powstała w okolicznościach wyłączających Gwarancję i reklamacja jest bezzasadna, wówczas FreeEco obciąży Klienta wszelkimi kosztami postępowania reklamacyjnego, w tym w szczególności kosztami: ekspertyz, dostawy Urządzeń wolnych od wad, prac serwisu, dojazdu (zgodnie z ustawowo obowiązującą stawką kilometrową) i organizacji dodatkowych przewozów, kosztów prac demontażowych, naprawczych i montażowych (o ile były wykonane). Gwarancja nie obejmuje kosztów własnych (wewnętrznych) Klienta poniesionych w związku z Gwarancją i zgłaszaną reklamacją. Zgłaszając zgłoszenie reklamacyjne Klient wyraża zgodę na pokrycie takich kosztów tylko w przypadku niestwierdzenia wad objętych Gwarancją. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klient nie ponosi kosztów prac naprawczych, kosztów serwisu, ekspertyz, dostawy, materiałów użytych do naprawy, a w przypadku udostępnienia produktu zastępczego – kosztów jego udostępnienia. Jeśli świadczenia gwarancyjne (prace naprawcze) muszą być wykonane w pierwotnym miejscu montażu Urządzenia, Klient pokryje koszty (w tym koszty oczekiwania serwisu w miejscu instalacji), które zostaną poniesione przez FreeEco z powodu nieudostępnienia przez Klienta Urządzenia do naprawy lub wymiany.

1.8. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną FreeEco, wedle własnego uznania, wykona świadczenia szczegółowo określone w odpowiednich podpunktach Punktu 2. W ramach świadczeń gwarancyjnych (w tym przypadku naprawy lub wymiany Urządzeń na wolne od wad) FreeEco ma prawo stosować używane części zamienne oraz naprawione komponenty. FreeEco wykona świadczenie gwarancyjne w terminie nie dłuższym niż 40 dni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji (a w przypadku, gdy Urządzenie zostanie dostarczone do miejsca wskazanego przez FreeEco – od daty dostarczenia wadliwego Urządzenia do tego miejsca). Powyższy okres może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia czynności w okresach świątecznych lub wystąpienia innych, niezależnych od FreeEco zdarzeń. FreeEco zawiadomi Klienta o ewentualnym wydłużeniu terminu na wykonanie reklamacji. Załatwienie reklamacji w opisany powyżej sposób wyczerpuje wszelkie roszczenia Klienta wobec FreeEco z tytułu Gwarancji FreeEco. W przypadku wymiany całości lub części reklamowanego Urządzenia, wadliwe Urządzenie (lub jego część) staje się własnością FreeEco i podlega zwrotowi na koszt FreeEco.

1.9. Maksymalna odpowiedzialność FreeEco z tytułu Gwarancji FreeEco nie może przekroczyć równowartości ceny zapłaconej przez Klienta z tytułu nabycia reklamowanych Urządzeń. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej FreeEco.

1.10. Wyłączenia odpowiedzialności FreeEco: FreeEco nie jest zobowiązany do modernizowania lub modyfikacji istniejących Urządzeń po wejściu na rynek ich nowszej wersji. Na podstawie niniejszej Gwarancji FreeEco nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody (zarówno w mieniu jak i na osobie), poniesione przez Klienta lub osoby trzecie z jakiejkolwiek przyczyny wynikającej lub związanej z Urządzeniem lub jego eksploatacją, w szczególności utraty lub uszkodzenia innego sprzętu. Za wyjątkiem wyraźnie wskazanym w niniejszych Warunkach, Gwarancja FreeEco nie obejmuje utraty użyteczności, przydatności, produktywności Urządzeń czy też potencjalnych przychodów z Urządzeń.

1.11. Siła wyższa: FreeEco nie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta lub jakiejkolwiek strony trzeciej, wynikających z braku realizacji lub zwłoki w realizacji dowolnych Warunków Gwarancji jeśli taki brak lub zwłoka spowodowane są działaniami siły wyższej, w szczególności okolicznościami takimi jak: działanie natury, wojny, zamieszki, strajki, warunki podobne do wojny, epidemie, pożary, powodzie, lub inne podobne przyczyny i okoliczności pozostające poza kontrolą FreeEco. W takich przypadkach realizacja przez FreeEco świadczeń gwarancyjnych ulega zawieszeniu, bez ponoszenia odpowiedzialności za okres opóźnienia, który może być spowodowany tymi przyczynami.

1.12. Zmiany Warunków: Wszelkie ustalenia odbiegające od niniejszych Warunków wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Nieważność, nieskuteczność lub niewykonalność jakiegokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie ma wpływu na ważność, skuteczność lub wykonalność pozostałych postanowień Warunków.

1.13. Gwarancja FreeEco nie ma wpływu na uprawnienia Klienta wynikające z nieodpłatnej rękojmi za wady fizyczne i prawne, jakiej udziela FreeEco w związku ze sprzedażą i montażem Instalacji. Uprawnienia z tytułu Gwarancji FreeEco są niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. Gwarancja FreeEco nie ma wpływu na uprawnienia Klienta wynikające z gwarancji jakości, jakie zostały udzielone Klientowi przez producentów lub dystrybutorów Urządzeń.

Szczególne warunki gwarancji dotyczące urządzeń objętych gwarancją FreeEco

2.1. Moduły fotowoltaiczne

2.1.1. Ograniczona Gwarancja Produktu FreeEco gwarantuje, że przez Okres Gwarancji dostarczone moduły fotowoltaiczne (Moduły) łącznie z fabrycznie zamontowanymi złączami DC i kablami (jeśli występują) będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego zastosowania, użytkowania, instalacji i obsługi (Ograniczona Gwarancja Produktu).

Jeśli w Okresie Gwarancji Moduły okażą się niezgodne z niniejszą gwarancją FreeEco, wedle własnego uznania, naprawi lub wymieni Moduł (na wolny od wad) w pierwotnej lokalizacji jego montażu lub dokona zwrotu ceny zakupu zapłaconej przez Klienta. Naprawa, wymiana lub zwrot ceny zakupy to wyłączne środki prawne przewidziane w ramach Ograniczonej Gwarancji Produktu. Ograniczona Gwarancja Produktu nie obejmuje gwarancji konkretnej wydajności mocy, która została opisana w pkt. 2.1.2. poniżej.

2.1.2. FreeEco gwarantuje, że przez Okres Gwarancji utrata mocy w odniesieniu do początkowo gwarantowanej mocy, która jest definiowana jako moc szczytowa Watt Pmax (Wp) zgodnie ze specyfikacją w karcie produktowej i mierzona w standardowych warunkach testowych (STC określonych w pkt. 2.1.6. poniżej), dla modułów fotowoltaicznych nie przekroczy (Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej):

 • więcej niż 2,5% w pierwszym roku obowiązywania Gwarancji (97,5% mocy całkowitej),
 • od 2 do 15 roku obowiązywania Gwarancji więcej niż 0,7% mocy całkowitej rocznie,
 • nie mniej niż 90% mocy całkowitej w 10 roku, po dacie rozpoczęcia obowiązywania Gwarancji,
 • nie mniej niż 85% mocy całkowitej w 15 roku, po dacie rozpoczęcia obowiązywania Gwarancji.

Jeżeli Moduły nie są zgodne z Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej w Okresie Gwarancji, wówczas FreeEco wedle własnego uznania naprawi lub wymieni Moduł na wolny od wad, lub dostarczy Klientowi dodatkowe Moduły, które uzupełnią utratę mocy Instalacji tak, aby moc szczytowa równa była mocy gwarantowanej.

2.1.3. Roszczenia gwarancyjne nie zostaną uwzględnione przez FreeEco, jeżeli numery seryjne Modułów zostały zmienione, usunięte, zamazane lub są nieczytelne.

2.1.4.  W przypadku rozbieżności lub wątpliwości powstałych w związku ze zgłoszeniem reklamacyjnym w ramach Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej, Klient wyraża zgodę, aby międzynarodowy instytut badawczy pierwszej klasy taki jak: Fraunhofer ISE, TUV Rheinland, TUV SUD, lub ASU Arizona State University uczestniczył w ocenie zasadności zgłoszenia reklamacyjnego i aby ocena takiego instytutu miała znaczenie rozstrzygające. Wszelkie opłaty i koszty związane z udziałem instytutu badawczego w ramach procedury reklamacyjnej ponosi strona, której roszczenie zostało odrzucone, chyba że ustalono inaczej.

2.1.5. W ramach świadczeń gwarancyjnych FreeEco ma prawo dostarczyć Moduły inne, niż zamontowane pierwotnie (np. inny typ, inny rozmiar, kolor, kształt i/lub moc) w przypadku zaprzestania produkcji Modułów, które zostały zamontowane pierwotnie, i są zastępowane w procesie reklamacyjnym. Jednakże w każdym przypadku łączna moc i inne parametry funkcjonalności wymienionych Modułów pozostaną takie same jak w przypadku Modułów będących przedmiotem procedury reklamacyjnej.

2.1.6. Moc nominalna w karcie charakterystyki to moc szczytowa w watach Watt Pmax (Wp), którą moduł fotowoltaiczny wytwarza w punkcie maksymalnej mocy w warunkach STC (Standard Test Conditions). Parametry warunków STC są następujące:

▬ widmo światła: AM 1.5,

▬ naświetlenie: 1000 W/m2

▬ temperatura ogniwa: 25 stopni Celsjusza, przy napromieniowaniu pod kątem prostym.

Pomiary prowadzone są zgodnie z normą IEC 61215, badane w złączach lub zaciskach skrzynek rozdzielczych – według standardów kalibracji i testowania FreeEco obowiązujących w dniu produkcji modułów fotowoltaicznych.

2.2. Inwertery sieciowe do instalacji fotowoltaicznych

2.2.1. FreeEco udziela ograniczonej gwarancji jakości na falowniki do instalacji fotowoltaicznych oraz produkty do monitorowania.

2.2.2. W przypadku wystąpienia wady falownika lub produktu do monitorowania w Okresie Gwarancyjnym FreeEco, wedle własnego uznania, naprawi Urządzenie w pierwotnej lokalizacji jego montażu lub wymieni Urządzenie na produkt identyczny lub analogiczny do niego pod względem modelu i wieku, wolny od wad, chyba że usługi gwarancyjnej nie można wykonać lub jej wykonanie powiązane jest z niewspółmiernymi nakładami. Niewspółmierne nakłady mają miejsce wtedy, gdy koszty naprawy (wymiany) Urządzenia, jakie poniósłby FreeEco, znacznie przekraczają jego wartość lub Urządzenia nie można wymienić bez znacznych ograniczeń eksploatacyjnych. Wada inwertera odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której Urządzenie odbiega od jakości określonej w karcie katalogowej produktu dostarczonej w ramach umowy sprzedaży Urządzenia.

2.2.3. W przypadku zerwania plomb zabezpieczających Falownik oraz zespół skrzynek elektrycznych, następuję utrata gwarancji FreeEco, co może skutkować z utratą gwarancji producenta na zainstalowane komponenty.

2.3. Konstrukcja montażowa dachowa

2.3.1. FreeEco  udziela gwarancji jakości na konstrukcję montażową dachową. Gwarancja obejmuje:

 • trwałość elementów metalowych na korozję,
 • wytrzymałość konstrukcji przy maksymalnych obciążeniach: obciążenia wiatrem do 350 Pa; obciążenia śniegiem do 1,2 kN/m2.

2.3.2. W przypadku wystąpienia wady konstrukcji montażowej dachowej w Okresie Gwarancyjnym, FreeEco usunie wszystkie wady konstrukcji montażowej powstałe z winy FreeEco. W przypadku braku możliwości naprawy, FreeEco wymieni konstrukcję montażową dachową na wolną od wad.

2.3.3. Gwarancja nie obowiązuje w następujących sytuacjach:

 • Urządzenie zostało eksploatowane w sposób niezgodny z warunkami technicznymi,
 • Urządzenie ze stali cynkowanej zostało uszkodzone w sposób mechaniczny, powodujący uszkodzenie warstwy antykorozyjnej,
 • Urządzenie zostało uszkodzone w sposób mechaniczny, powodujący zmianę geometrii,
 • Urządzenie zostało zdemontowane bez wiedzy FreeEco w sposób niezgodny z obowiązującymi normami,
 • Urządzenie było narażone na nadzwyczajne wpływy czynników zewnętrznych które spowodowały przekroczenie maksymalnych wytrzymałości konstrukcji określanych w pkt. 2.3.1.
 • Urządzenie zostało zmontowane w środowisku potencjalnie agresywnym (duże zanieczyszczenie otoczenia, obszary o dużej wilgotności, obszary przybrzeżne o średnim zasoleniu, obszary sklasyfikowane w procedurze kategorii korozyjności środowiska jako C4 l 5 – w rozumieniu normy DIN EN 12500).

2.4. Konstrukcja montażowa gruntowa

2.4.1. FreeEco udziela gwarancji jakości na konstrukcję montażową wolnostojącą (gruntową). FreeEco obejmuje Gwarancją konstrukcje, które:

 • są eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem oraz we właściwych warunkach,
 • nie posiadają śladów zmian naruszających konstrukcję (w tym podcinania).

2.4.2. Wady konstrukcji ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane przez FreeEco w przypadku uznania przez niego zasadności zgłoszenia reklamacyjnego. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę konstrukcji bądź jej części na wolną od wad w przypadku, gdy FreeEco w Okresie Gwarancji nie jest w stanie dokonać naprawy konstrukcji dokonując pięciu kolejnych napraw tego samego elementu, a konstrukcja nadal będzie wykazywać wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku zgłoszenia reklamacji na konstrukcję, którą już wcześniej raz wymieniono oraz jeżeli nie będzie możliwe usunięcie uszkodzenia w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie konstrukcji, druga złożona reklamacja na tą samą wadę uprawnia FreeEco do zwrotu Klientowi wartości produktu i zabrania konstrukcji w okresie 4 tygodni od chwili przyjęcia ponownej reklamacji. W przypadku stwierdzenia przez FreeEco braku możliwości naprawy konstrukcji, Klient ma prawo żądać zwrotu wpłaconej wartości za konstrukcję oraz zabrania konstrukcji w terminie uzgodnionym z FreeEco.

2.4.3. Klient traci prawo do świadczeń gwarancyjnych jeśli naruszy konstrukcję (zarówno we własnym zakresie, jak również za pomocą nieautoryzowanych firm zewnętrznych). Klient traci prawo do świadczeń gwarancyjnych w przypadku podcinania konstrukcji, zmniejszania lub zwiększania jej wymiarów (zarówno wysokości jak i szerokości). Gwarancja nie obejmuje:

 • uszkodzeń mechanicznych: powłok malarskich, galwanicznych, pęknięć i zarysowań, po dokonanym odbiorze Urządzenia,
 • uszkodzeń spowodowanych działaniem środków chemicznych materiałów budowlanych, oraz taśm oklejających, po dokonanym odbiorze Urządzenia,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych takich jak np. porywisty wiatr, pożar, powódź, włamania, dewastacja itp.,
 • uszkodzeń powstałych podczas normalnego zużycia eksploatacyjnego, porysowań, zadrapań od paznokci, kluczy lub spowodowanych przez zwierzęta,
 • różnic w odcieniach warstwy malarskiej, ocynku, powłok konstrukcji po dokonanym odbiorze Urządzenia,
 • naturalnych zmian barwy spowodowanych działaniem promieni słonecznych,
 • zabrudzeń powierzchni spowodowanych normalnym użytkowaniem,
 • porysowań powstałych podczas niewłaściwego czyszczenia lub mycia,
 • uszkodzeń spowodowanych rozregulowaniem, lub nieprawidłowym dokręceniem łączników, po dokonanym odbiorze Urządzenia.

2.5. Okablowanie i wtyki po stronie stałoprądowej (DC) i zmiennoprądowej (AC)

2.5.1. FreeEco zapewnia, że dostarczone okablowanie i wtyki są produktami wysokiej jakości wykonanymi zgodnie z obowiązującymi normami oraz mogą być eksploatowane w obwodach elektrycznych pod warunkiem zachowania właściwych zasad transportu, przechowywania, układania i eksploatacji wyrobów i towarów zgodnie z postanowieniami norm i wytycznych FreeEco. Gwarancją objęte są, następujące elementy: okablowanie DC, okablowanie AC, okablowanie wyrównawcze, okablowanie sieciowe, złącza i wtyki.

2.5.2. FreeEco, wedle własnego uznania, wymieni Urządzenie na wolne od wad albo dokona zwrotu kwoty wynikającej z jednostkowej ceny sprzedaży oraz reklamowanej ilości Urządzeń.

2.5.3. Gwarancja nie obejmuje wad Urządzeń powstałych w przypadkach:

 • wpływów chemicznych, elektrochemicznych, elektrycznych,
 • przepięcia sieci energetycznej.

2.6. Systemy zabezpieczające

2.6.1. FreeEco udziela gwarancji jakości na wady fizyczne kompletnych rozdzielni zabezpieczeniowych do instalacji fotowoltaicznych.

2.6.2. FreeEco zobowiązuje się do naprawy lub wymiany każdego uszkodzonego Urządzenia na wolne od wad, gdy uszkodzenie wynika z wad projektowych, materiałowych lub wad wykonania. Do wyboru FreeEco pozostaje, czy gwarancja jest realizowana poprzez dostarczenie Klientowi produktu zamiennego, czy poprzez naprawę wadliwego.

2.6.3. Gwarancja nie obejmuje:

wymiany elementów systemu zabezpieczającego w momencie, gdy niesprawność urządzenia związana jest z ich prawidłowym działaniem.