Fotowoltaika Facebook

Wycena

Grant OZE FAQ

FAQ dotyczący Grantów OZE dla Wspólnot i Spółdzielni mieszkaniowych. Zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami.
Pobierz broszurę ofertową

 

Grant OZE, czyli grant na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii, stanowi istotne wsparcie dla:

• wspólnot i spółdzielni mieszkaniowe
• jednostek samorządu terytorialnego
• towarzystw budownictwa społecznego
• społecznych inicjatyw mieszkaniowych

planujących wdrożenie technologii fotowoltaicznych. Dzięki temu grantowi budynki wielorodzinne mogą uzyskać finansowe wsparcie na pokrycie kosztów związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych, co może znacząco przyspieszyć proces przekształcania budynków w bardziej ekologiczne i oszczędne energetycznie. Grant OZE pozwala na efektywniejsze wykorzystanie energii słonecznej, co przekłada się na oszczędności finansowe oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Warto być świadomym możliwości uzyskania tego rodzaju wsparcia i zgłębić konkretne warunki oraz wymogi związane z programem grantowym OZE dostępnym w danej lokalizacji.

Grant OZE jest dostępny dla inwestorów, którzy są właścicielami lub zarządcami budynków wielorodzinowych. Mogą z niego skorzystać różnorodne podmioty, takie jak wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne. Jednak jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe nie są uprawnione do korzystania z tego grantu. Dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych grant OZE stanowi cenną możliwość uzyskania wsparcia finansowego na wprowadzenie energii fotowoltaicznej i poprawę efektywności energetycznej budynków.

Grant OZE stanowi wsparcie finansowe dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia związane z zakupem, montażem, budową lub modernizacją instalacji odnawialnego źródła energii, takiej jak między innymi fotowoltaika. W ramach tego grantu, inwestorzy mogą otrzymać do 50% refundacji kosztów netto z tym projektem. Dzięki temu wsparciu, spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość znacznego obniżenia kosztów inwestycyjnych związanych z wdrożeniem m.in. technologii fotowoltaicznych, co przyczynia się do poprawy opłacalności inwestycji oraz zwiększenia atrakcyjności rozwiązania z perspektywy finansowej.

Aby zakwalifikować się do otrzymania grantu OZE na instalację fotowoltaiczną w budynkach spółdzielni mieszkaniowych, przedsięwzięcie musi spełniać określone warunki:

1. Przedmiotem przedsięwzięcia może być zakup, montaż lub budowa nowej instalacji odnawialnego źródła energii lub modernizacja istniejącej instalacji, która zwiększy zainstalowaną moc o co najmniej 25%.
2. Instalacja odnawialnego źródła energii, na którą skierowane jest przedsięwzięcie, powinna produkować energię na potrzeby budynku objętego projektem.
3. Przedsięwzięcie OZE nie może być już rozpoczęte - grant dotyczy planowanych lub rozpoczynających się projektów.
4. Przedsięwzięcie nie może powodować poważnych szkód dla celów środowiskowych oraz musi spełniać określone kryteria horyzontalne.

Spełnienie tych wymogów pozwoli inwestorowi spółdzielni mieszkaniowej na uzyskanie grantu OZE, co zrefunduje część kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną i przyczyni się do rozwoju energii odnawialnej w budynkach.

Udzielenie grantu OZE na instalację fotowoltaiki w budynkach spółdzielni mieszkaniowych podlega następującym zasadom:

1. Grant jest przeznaczony na refinansowanie kosztów inwestycji, co oznacza, że ze swoich środków trzeba ponieść koszty całej inwestycji, następnie złożyć wniosek o płatność z fakturami i potwierdzeniem zapłaty i po zatwierdzeniu wniosku następuję wpływ dotacji.
2. Wysokość grantu jest obliczana w odniesieniu do kosztów netto całego przedsięwzięcia związanej z energią odnawialną, tzn że koszty podatku VAT w całości trzeba sfinansować ze środków własnych. 3. W przypadku, kiedy w budynku wileorodzinnym prowadzona jest działalność gosppodarcza wtedy udzielanie grantu jest realizowane w ramach pomocy de minimis.

Generalnie, nie, poza sytuacją kiedy w budynku wielorodzinnym prowadzona jest działalność gospodarcza i dofinansowanie jest udzielane jako pomoc de minimis, limit pomocy de minimis na przedsiębiorcę wynosi 200 tys. EUR brutto na okres 3 lat, kalendarzowych (bieżący rok podatkowy oraz 2 poprzednie lata podatkowe). dla firm z sektora drogowego transportu towarów, ta kwota jest ograniczona do 100 tys. EUR.

To oznacza, że inwestorzy planujący instalację fotowoltaiki w budynkach spółdzielni mieszkaniowych w których prowadzona jest działalność gospodarcza muszą uwzględnić te limity przy ubieganiu się o grant OZE.

Tak, jeśli w budynku, który jest przedmiotem przedsięwzięcia OZE, występują powierzchnie użytkowe służące celom innym niż mieszkalne lub wykonywanie zadań publicznych przez organy administracji publicznej, wysokość grantu OZE jest określana w oparciu o pewne dodatkowe zasady. Konkretnie, wysokość grantu stanowi iloczyn kwoty przyznanego grantu oraz wskaźnika udziału powierzchni użytkowej służącej celom mieszkalnym i wykonywaniu zadań publicznych przez organy administracji publicznej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku.

To oznacza, że w przypadku obecności powierzchni użytkowych o różnym przeznaczeniu, wysokość grantu OZE będzie zależała od proporcji pomiędzy powierzchnią mieszkalną i powierzchnią przeznaczoną na cele inne niż mieszkalne lub wykonywanie zadań publicznych.

W celu uzyskania grantu OZE, wniosek należy złożyć w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) najpóźniej do 30 czerwca 2026 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wyczerpania alokacji konkurs może zostać zamknięty wcześniej Do wniosku należy załączyć załączniki:

1. Dokumentację projektową instalacji. Do wniosku należy załączyć kompletną dokumentację projektową instalacji fotowoltaicznej. To może obejmować plany, schematy, specyfikacje techniczne i inne dokumenty związane z planowanym projektem.

2. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek. Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące wniosek są upoważnione do reprezentowania inwestora, czyli w tym przypadku spółdzielni mieszkaniowej.

3. Wzór podpisów złożonych na wniosku. Do wniosku dołączony powinien być wzór podpisu lub podpisów osób reprezentujących spółdzielnię, co umożliwi zweryfikowanie ich autentyczności, – wzór podpisu
poświadczony notarialnie lub w banku prowadzącym rachunek bankowy;
4. W przypadku, gdy jest prowadzona działalność gospodarcza należy także załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Te dokumenty są niezbędne do oceny wniosku o grant OZE i zapewnienia zgodności projektu z wymaganiami programu wsparcia. Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami przed terminem jest niezbędne, aby uzyskać szansę na uzyskanie tego wsparcia finansowego.

Proces rozpatrywania wniosku o przyznanie grantu OZE obejmuje określony czas. BGK zawiadamia o przyznaniu lub odmowie przyznania grantu OZE w ciągu 30 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po dacie otrzymania kompletnych i wymaganych dokumentów i wniosku.

To oznacza, że wnioskodawcy, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, mogą oczekiwać na informację od BGK w ciągu około miesiąca od dnia dostarczenia kompletnych dokumentów wnioskowych. Termin ten może być wydłużony w przypadku konieczności dodatkowej analizy lub z uwagi na okoliczności związane z procesem oceny wniosku.

Wypłata grantu OZE dla spółdzielni mieszkaniowych jest uzależniona od spełnienia określonych warunków:

1. Zrealizowanie przedsięwzięcia OZE zgodnie z pozytywnie zweryfikowanym zakresem rzeczowym podanym we wniosku o przyznanie grantu OZE.

2. Opłacenie przez inwestora faktur w rozumieniu artykułu 2 punktu 31 lub 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które wskazują inwestora jako nabywcę lub usługobiorcę w zakresie towarów/usług związanych z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia OZE podanym we wniosku o przyznanie grantu OZE.

3. Posiadanie gwarancji udzielonej przez wykonawcę, która obejmuje co najmniej pięcioletni, bezawaryjny okres eksploatacji instalacji OZE. Gwarancja ta jest istotna, aby zapewnić trwałość i niezawodność zainstalowanej technologii fotowoltaicznej.

4. Spełnienie wymagań dotyczących niewyrządzania poważnych szkód dla celów środowiskowych w odniesieniu do zrealizowanego przedsięwzięcia OZE. To kryterium jest istotne, aby upewnić się, że projekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz działa w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Oznacza to, że wypłata grantu OZE następuje po zrealizowaniu projektu zgodnie z zakresem określonym we wniosku i po udokumentowaniu opłacenia faktur za usługi lub towary związane z tym projektem. To zapewnia przejrzystość i zgodność z założeniami, na których opiera się udzielenie finansowego wsparcia.

Aby uruchomić procedurę wypłaty grantu OZE, BGK wymaga złożenia wniosku o płatność wraz z następującymi dokumentami:

1. Umowa objęcia grantem OZE przedsięwzięcia OZE, podpisana przez inwestora spółdzielni mieszkaniowej.

2. Oświadczenie od projektanta, inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy potwierdzające zgodność realizacji przedsięwzięcia OZE z pozytywnie zweryfikowaną dokumentacją projektową instalacji.

3. Zestawienie faktur, w którym inwestor spółdzielni mieszkaniowej wskazuje faktury, na podstawie których został ustalony rzeczywisty koszt realizacji przedsięwzięcia OZE.

Te dokumenty stanowią podstawę do uruchomienia procesu wypłaty grantu OZE i służą do potwierdzenia zgodności złożonego wniosku o grant z rzeczywistym przebiegiem realizacji projektu. Dostarczenie tych dokumentów jest kluczowe dla zapewnienia przejrzystości i zgodności z zasadami programu wsparcia.

Obowiązki informacyjne projektu realizowanego przy wsparciu grantu OZE obejmują:

Dla przedsięwzięcia,którego łączny koszt przekracza równowartość 500 000 euro obowiązkowa jest tablica informacyjna. • Na tablicy należy umieścić nazwę ostatecznego odbiorcy oraz skrócony tytuł przedsięwzięcia i logotypy KPO, RP i NextGenerationEU.
.
W przypadku gdy nie ma obowiązku tablicy wymagany jest Plakat A3. na którym należy umieścić logo i identyfikacyj elementów projektu na plakacie A3, który powinien zawierać:
nazwę ostatecznego odbiorcy
skrócony tytuł przedsięwzięcia (maksymalnie 150 znaków)
wartość dofinansowania z UE/wysokość wkładu z Unii Europejskiej.
Logotypy KPO, RP i NextGenerationEU.
Plakat powinien być umieszczony w miejscach publicznych, aby poinformować społeczność lokalną o projekcie.
Strony internetowe i profile w mediach społecznościowych. Logo oraz identyfikacyjne elementy powinny być widoczne na stronach internetowych projektu oraz w profilach na mediach społecznościowych. To pozwoli społeczności online na łatwiejsze rozpoznawanie projektu i jego celów.

3. Naklejki z logo i identyfikacyjnymi elementami projektu powinny być umieszczane w widocznych miejscach związanych z projektem, takich jak drzwi, okna czy urządzenia. To pomaga w identyfikacji projektu w fizycznym środowisku.

4. Logo na dokumentach dotyczących projektu. Logo i identyfikacyjne elementy powinny być umieszczone na oficjalnych dokumentach, raportach i prezentacjach związanych z projektem. To tworzy spójny wygląd dokumentów i umożliwia identyfikację projektu.

Obowiązki informacyjne mają na celu zapewnienie transparentności i dostępu do informacji o projekcie realizowanym przy wsparciu grantu OZE. To pomaga budować świadomość społeczną i promować cele projektu wśród społeczności lokalnej oraz szerokiej publiczności.

Reguła DNSH, czyli zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku stanowi ważny aspekt dla przedsięwzięć OZE realizowanych w ramach wniosków o grant OZE. Przedsięwzięcie OZE musi być zgodne z tą regułą, co oznacza, że nie może powodować znaczących szkód dla środowiska.

Aby udokumentować, że przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla środowiska w ramach grantu OZE dla instalacji fotowoltaicznych, właściciel lub zarządca budynku musi posiadać Analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu. Szczegółowe wytyczne dotyczące zawartości takiej Analizy można znaleźć w rozdziale 6.2 Poradnika DNSH dla inwestorów.

Nie ma konkretnego wymogu dotyczącego osoby lub podmiotu, który musi sporządzić Analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu. Może to być wykonane przez inwestora, wykonawcę, projektanta instalacji lub inny odpowiedni podmiot. Ważne jest, aby taka Analiza była dostępna i spełniała wymagania reguły DNSH.

Przygotowanie Analizy ryzyk wynikających ze zmian klimatu dla inwestycji w instalację fotowoltaiczną w ramach grantu OZE można zrealizować w trzech krokach:

1. Sprawdzenie ryzyk klimatycznych. Skoncentrowanie się na miejscu, gdzie inwestycja ma być zrealizowana, i zbadanie, jakie ryzyka klimatyczne mogą wystąpić w okresie, w którym instalacja OZE będzie użytkowana. Skorzystanie z dostępnych źródeł danych takich jak globalne, europejskie, krajowe i lokalne dane dotyczące zmian klimatu. To pozwoli zidentyfikować potencjalne zagrożenia.

2. Analiza wpływu zagrożeń klimatycznych. Przeanalizowanie, w jaki sposób różne zagrożenia klimatyczne mogą wpłynąć na działanie instalacji fotowoltaicznej. Analizowanie jak instalacja jest przygotowana na zjawiska takie jak wysokie temperatury latem, dni upalne, opady gradu, silne wiatry czy zaleganie pokrywy śnieżnej. Zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka i sposobu ich minimalizacji.

3. Opracowaną Analizę ryzyk wynikających ze zmian klimatu należy zachować jako część dokumentacji związanej z inwestycją. Przechowywanie jej przez co najmniej 5 lat. W przypadku kontroli lub weryfikacji, należy udokumentować, że projekt inwestycyjny uwzględnił ryzyka klimatyczne.

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. stanowi ważny element polityki energetycznej i środowiskowej w Polsce, mający na celu modernizację sektora budowlanego w kierunku zrównoważonego i efektywnego wykorzystania zasobów.

Beneficjent jest zobowiązany do utrzymania zainstalowanej instalacji odnawialnego źródła energii przez okres 5 lat. To oznacza, że instalacja powinna być w dobrym stanie technicznym i działać zgodnie z jej przeznaczeniem przez ten okres.

Beneficjent musi przechowywać niezbędne dokumenty przez okres 5 lat, liczony od następnego dnia po dacie zawiadomienia o wypłacie grantu OZE. Te dokumenty obejmują umowy, faktury, dokumentację projektową, dowody przelewów, czy też inne dokumenty związane z realizacją projektu.

Prawidłowość realizacji przedsięwzięcia OZE. Kontrola obejmuje weryfikację, czy realizacja projektu odnawialnego źródła energii (OZE) została przeprowadzona zgodnie z założeniami wniosku o grant oraz spełnia standardy techniczne i ekologiczne.

Kontrola może obejmować weryfikację dokumentów finansowych, faktur i innych dowodów wydatków, aby upewnić się, że koszty związane z realizacją projektu są zgodne z rzeczywistymi wydatkami.

Kontrola może obejmować ocenę, czy projekt OZE nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych. Weryfikacja opiera się na analizie ryzyk wynikających ze zmian klimatu

Kontrola jest przeprowadzona po otrzymaniu wniosku o wypłatę grantu OZE, aby zweryfikować zgodność złożonego wniosku z rzeczywistym stanem realizacji projektu.

Kontrola może mieć miejsce w trakcie 5-letniego okresu trwałości projektu, w celu monitorowania i potwierdzenia, że instalacja OZE jest utrzymana i działa zgodnie z oczekiwaniami.

Dokumentacja projektowa instalacji Odnawialnego Źródła Energii (OZE) ma kluczowe znaczenie w kontekście grantu OZE. Głównym celem dokumentacji projektowej jest potwierdzenie zgodności zakresu rzeczowego przedsięwzięcia OZE, jaki określono we wniosku o przyznanie grantu OZEz rzeczywistym przebiegiem realizacji projektu. Dokumentacja projektowa służy głównie do poświadczenia informacji zawartych w art. 11n ust. 2 pkt 3 lit. a-c Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Te informacje dotyczą m.in. zakresu prac, szacowanych kosztów, mocy elektrycznej i cieplnej instalacji OZE oraz przewidywanej rocznej ilości wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.

Dokumentacja projektowa powinna precyzyjnie odzwierciedlać zakres prac i szczegóły dotyczące instalacji OZE, które zostały opisane i zatwierdzone we wniosku o grant OZE. Dokumentacja powinna zawierać szczegółowe dane techniczne, takie jak moc elektryczna i cieplna instalacji, szacowane koszty wykonania projektu oraz przewidywana roczna ilość wytwarzanej energii elektrycznej lub ciepła.

Dokumentację projektową instalacji OZE powinna sporządzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, ponieważ będzie ona weryfikowana przez zakład energetyczny podczas procesu podłączania instalacji do sieci elektrycznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) nie jest zobowiązany do weryfikacji uprawnień osoby odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentacji projektowej instalacji OZE. W związku z tym, BGK nie warunkuje pozytywnej oceny weryfikacyjnej dokumentacji projektowej instalacji wraz z częścią III i IV wniosku o przyznanie grantu OZE – posiadaniem przez osobę sporządzającą dokumentację projektową instalacji odpowiednich uprawnień.
Dla BGK kluczowe jest, aby dokumentacja projektowa instalacji OZE była zgodna z zakresem prac określonym w wniosku o grant OZE oraz aby efektywnie spełniła swoje funkcje, w tym potwierdzenie istotnych informacji takich jak zakres prac, oszacowane koszty, wydajność instalacji i przewidywana roczna ilość wytworzonej energii. W kontekście uprawnień, warto zaznaczyć, że ich weryfikacja zostaje przeprowadzona przez zakład energetyczny w trakcie procesu podłączania instalacji OZE do sieci elektrycznej. W przypadku pytań dotyczących zakresu oraz wymagań dotyczących uprawnień, sugerowane jest skierowanie ich bezpośrednio do odpowiedniego zakładu energetycznego.

Tak, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej instalacji mogą być uznane za koszty kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia Odnawialnego Źródła Energii (OZE), o ile spełniony zostanie warunekaby rozpoczęcie wykonania dokumentacji projektowej instalacji oraz dokonanie zapłaty przez inwestora za jej przygotowanie miały miejsce po dniu 31 stycznia 2020 r. Data ta stanowi kluczowy punkt odniesienia dla uznania tych kosztów za kwalifikowane w kontekście przedsięwzięcia OZE.

Tak, jest to możliwe pod pewnym warunkiem. Jeśli inwestor jest stroną umowy kredytu i to on jest beneficjentem płatności dokonywanych przez bank w związku z projektem OZE, to opłacenie faktur przez bank będzie traktowane jako równoznaczne z opłaceniem ich przez samego inwestora. Kluczowe jest, aby faktury wskazywały inwestora jako nabywcę lub usługobiorcę, co potwierdza powiązanie płatności z projektem OZE i uprawnia do uznania ich jako kosztów kwalifikowanych w ramach przedsięwzięcia OZE.

Nie, finansowanie przedsięwzięcia OZE za pomocą leasingu nie jest możliwe. Wymóg wypłaty grantu OZE obejmuje m.in. konieczność opłacenia przez inwestora faktur, które w rozumieniu art. 2 pkt 31 lub 32 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazują inwestora jako nabywcę lub usługobiorcę towarów lub usług związanych z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia OZE, jak określono we wniosku o przyznanie grantu OZE. W związku z tym, finansowanie poprzez leasing nie spełnia tego warunku, co wyklucza tę formę finansowania dla projektów OZE objętych grantem.

Tak, jeśli inwestorem w projekcie jest jednostka samorządu terytorialnego, to wniosek o przyznanie grantu OZE musi być dodatkowo poparty kontrasygnatą skarbnika tej jednostki. Jest to wymóg, który ma na celu potwierdzenie legalności i zgodności z procedurami finansowymi inwestycji realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii.

Nie, wniosek o przyznanie grantu OZE nie może dotyczyć więcej niż jednego budynku. Każdy wniosek musi odnosić się do pojedynczego budynku, a nie grupy budynków. Każdy budynek objęty wnioskiem będzie podlegał ocenie zgodnie z przepisami i kryteriami określonymi dla programu grantowego na Odnawialne Źródła Energii.

Tak, planowana moc instalacji OZE w ramach przedsięwzięcia może obejmować potencjalne wykorzystanie jej zgodnie z przyszłymi przepisami dotyczącymi prosumenta lokatorskiego. Informacje na temat ewentualnych zmian w zakresie prosumenta lokatorskiego należy sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Warto monitorować aktualności i dostępne źródła informacji, aby upewnić się, że projekt OZE będzie kompatybilny z przyszłymi regulacjami dotyczącymi prosumenta lokatorskiego.

Szczegółową dokumentację konkursową dotyczącą programu grantowego na Odnawialne Źródła Energii (OZE) można znaleźć na stronie internetowej BGK pod adresem: https://www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze. To ważne źródło zawiera informacje dotyczące warunków, kryteriów oraz procedur aplikacji i realizacji projektów OZE w ramach tego programu.

Tak, Rada Ministrów przyjęła przepisy Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRIT) dotyczące rozliczeń prosumenta lokatorskiego. Nowe przepisy znalazły się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw. Wkrótce właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych będą mogli składać wnioski o otrzymanie statusu prosumenta lokatorskiego i otrzymywać wynagrodzenie za dostarczoną energię bezpośrednio na wskazane konto. To ważna zmiana, która może wpłynąć na sposoby finansowania i korzystania z energii odnawialnej.

Przyjęty projekt przepisów wprowadza nową regulację dla prosumentów indywidualnych, których mikroinstalacja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), o mocy do 50 kW, jest podłączona do części wspólnej budynku wielolokalowego. Zgodnie z tymi przepisami, taki prosument będzie uprawniony do otrzymywania pełnej kwoty wynagrodzenia za dostarczoną energię na konto wybrane przez siebie. To oznacza, że prosument lokatorski będzie mógł bezpośrednio korzystać z finansowych korzyści wynikających z wytwarzanej energii odnawialnej.

Rozliczenie energii dla prosumenta indywidualnego/lokatorskiego będzie podzielone na dwa etapy. Po pierwsze, za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument nie będzie płacił ceny ani opłat związanych z jej dystrybucją. To zjawisko nazywa się "autokonsumpcją".

Nadwyżki godzinowe będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki. Cena depozytu będzie opierała się na miesięcznej cenie rynkowej (lub od 1 lipca 2024, cenie godzinowej). Depozyt ten zostanie następnie wypłacony w całości na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego. To nowa forma rozliczeń, która ma na celu umożliwić prosumentom indywidualnym korzystanie z nadwyżek wytwarzanej energii na korzystnych warunkach.

Aby być prosumentem indywidualnym/lokatorskim należy spełnić następujące warunki:

1. Mikroinstalacja Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) musi być umiejscowiona na budynku wielolokalowym, na przykład na dachu, balkonie lub elewacji.
2. Moc mikroinstalacji nie może przekraczać mocy przyłączeniowej całego budynku wielolokalowego, uwzględniając zarówno część wspólną, jak i indywidualne lokale.
3. Budynek, na którym umiejscowiona jest mikroinstalacja, musi mieć przeważającą funkcję mieszkalną.

Wypłacone środki mogą zostać przeznaczone na:

- Rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej.
- Obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku.
- Obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego samego prosumenta. To umożliwia wykorzystanie środków z programu na obniżenie kosztów energii.

Nie, kwalifikacja jako prosument lokatorski nie jest uzależniona od czasu przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Nowe przepisy umożliwiają uzyskanie statusu prosumenta lokatorskiego niezależnie od momentu przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Oznacza to, że mogą zakwalifikować się zarówno mikroinstalacje przyłączone przed wejściem w życie przepisów, jak i te, które zostaną przyłączone po ich wejściu w życie. To ważne ułatwienie dla właścicieli i zarządców budynków wielorodzinnych, którzy chcieliby skorzystać z korzyści programu prosumenta lokatorskiego, bez względu na datę instalacji mikroinstalacji OZE.

Aby stać się prosumentem lokatorskim, konieczne będzie złożenie wniosku do sprzedawcy energii. Po złożeniu wniosku, sprzedawca energii zmieni formę rozliczeń.

Do czasu złożenia i realizacji wniosku o status prosumenta lokatorskiego, środki depozytu prosumenckiego rozliczane są na standardowych zasadach.

Termin wejścia w życie nowych przepisów dotyczących prosumenta lokatorskiego to przełom lata i jesieni 2023 roku. Oznacza to, że w tym okresie można spodziewać się wprowadzenia zmian w przepisach, które umożliwią właścicielom i zarządcam budynków wielorodzinnych korzystanie z nowego systemu rozliczeń prosumenta lokatorskiego. Jednak już teraz, przed wejściem w życie tych przepisów, istnieje możliwość składania wniosków na refinansowanie instalacji OZE, które wytwarzają energię na potrzeby budynków wielorodzinnych. To refinansowanie pochodzi z Grantu OZE i może wynosić 50% wartości netto inwestycji. Warto już teraz zacząć planować swoje inwestycje zgodnie z przyszłymi zmianami w przepisach.

Grant oze dla wspólnot grant Oze dla wspólnot mieszkaniowych - fotowoltaika na bloku grant Oze dla wspólnot mieszkaniowych - fotowoltaika na bloku

Zobacz referencje uzyskane od Wspólnoty Mieszkaniowej:

Masz pytania?
Zadzwoń do nas właśnie teraz i porozmawiaj z naszym konsultantem.

freeeco lublin odnawialne źródła energii PV

FreeEco sp. z o. o. to firma z siedzibą w Lublinie posiadająca wieloletnie doświadczenie w sprzedaży, montażu i serwisowaniu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i klimatyzacji.

Przez lata zamontowaliśmy setki zestawów fotowoltaicznych i pomp ciepła w całym kraju. Stawiamy na wysoką jakość obsługi i pełne zadowolenie każdego klienta.

Oddziały lokalne

odnawialne źródła energii Lublin

Obniż rachunki za energię!

Wytwarzaj darmową energię w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej!

Od lat specjalizujemy się w odnawialnych źródłach energii. Nasza oferta, to fotowoltaika, pompy ciepła, audyty energetyczne i wiele innych produktów i usług powiązanych z OZE. Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj i zapytaj o korzystną ofertę dla domu, firmy lub rolnictwa!

Zapraszamy...

  Uzyskaj specjalną wycenę z dotacją

  Przygotujemy dla Ciebie korzystną wycenę i oddzwonimy w ciągu kilku godzin.

  Na co chcesz otrzymać wycenę?


  Podstawowe informacje
  Dla kogo przygotować ofertę?  W jaki sposób wolisz otrzymać wycenę?

  Preferowane godziny kontaktu