Fotowoltaika Facebook

Wycena

CZYSTE POWIETRZE Z PREFINANSOWANIEM

Czyste powietrze z Prefinansowaniem - wersja w *PDF do pobrania tutaj.

Czyste Powietrze z Prefinansowaniem. Prefinansowanie oznacza wypłatę części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez WFOŚiWG na konto bankowe wykonawcy w formie zaliczki, zgodnie z warunkami w Programie. Pozostała część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta, pod warunkiem opłacenia faktury.

 

Czyste powietrze z prefinansowaniem
Czyste powietrze z prefinansowaniem. FreeEco - materiały własne.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego dofinansowania część 2 i 3.

CZĘŚĆ 2:

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

CZĘŚĆ 3:

1. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, nie przekroczył dwudziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czyste powietrze z prefinansowaniem 3

ETAPY OTRZYMANIA DOTACJI Z PREFINANSOWANIEM

Etapy dotacji czyste powietrze

POTRZEBNE DOKUMENTY:

  • Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. (Wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).
  • Umowa trójstronna pomiędzy Beneficjentem, Wykonawcą i NFOŚiGW.
  • Akt notarialny.
  • Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Czyste Powietrze”.
  • Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji.
  • Ankieta.

Czyste powietrze - potrzebne dokumenty

 

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

czyste powietrze czyste powietrze czyste powietrze tabela

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA

Na kompleksową termomodernizację składają się wszystkie przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii.Wykonanie kompleksowej
termomodernizacji budynku pozwala na uzyskanie maksymalnej kwoty dofinansowania. Podwyższony poziom dofinansowania przysługuje, jeśli osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%

Energia użytkowa (EU) – energia efektywnie wykorzystywana do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej; energia jaką trzeba dostarczyć do pomieszczeń ogrzewanych w domu, żeby zapewnić w nich wymaganą temperaturę (zapotrzebowanie na energię użytkową jest wykazane w audycie energetycznym)

PRZYKŁAD 1
Beneficjent z części II – Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

Prefinansowanie

PRZYKŁAD 2
Beneficjent z części III – Przedsięwzięcie obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną

Prefinansowanie

Zakres kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie dopłaty do fotowoltaiki. Zakres kosztów kwalifikowanych

Czyste powietrze Lublin

Zachęcamy do skorzystania z programu Czyste powietrze w Lublinie i okolicy. Jako FreeEco pomagamy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dofinansowania Czyste Powietrze na termomodernizację budynków i wymianę pieca tzw kopciucha. Zachęcamy do kontaktu.

Jak uzyskać dofinansowanie w Lublinie?

Szczegóły znajdziesz w naszym FAQ.

Do kiedy wymiana pieca lubelskie?

Wymiana pieca w województwie lubelskim powinna nastąpić do 31 grudnia 2023 roku dla kotłów klasy I i II.

Czyste Powietrze Lublin wniosek?

Pomożemy Ci sporządzić wniosek i uzyskać dotację - skorzystaj z naszej oferty na odnawialne źródła energii.