REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ - „ECOpromocja”

I. Postanowienia ogólne

1.1  Organizatorem Sprzedaży premiowej ”ECOpromocja, zwanej dalej „Promocją”, jest Freeeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą:

20-469 Lublin ul. Budowlana 7, NIP 9462653600, REGON 361934912, Nr KRS 0000570623,  zwana dalej „Organizatorem”.

1.2  Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3  Czas trwania Promocji : oznaczony 01.07.2021-30.09.2021, bądź do wcześniejszego wyczerpania puli nagród.

1.4  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

II. Warunki uczestnictwa

2.1  Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które spełniają łącznie następujące warunki (dalej jako "Uczestnik") :

  • w czasie trwania promocji dokonają zakupu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej u Organizatora Promocji  „ECOpromocja” na własny użytek, a następnie  polecą nowemu klientowi zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej u Organizatora.
  • w okresie poprzedzającym czas trwania promocji dokonały zakupu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej u Organizatora Promocji, a obecnie będą polecać zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej u Organizatora.

Organizator musi zostać poinformowany przez klienta chcącego wziąć udział w „ECOpromocja” o poleceniu firmy Organizatora nowemu klientowi, nie później niż dzień przed podpisaniem umowy przez nowego klienta.

Polecenie uznane będzie za skuteczne z momentem  zrealizowania zawartej umowy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej przez Organizatora  wraz z dokonaniem  zapłaty za przedmiot umowy przez poleconego klienta.

2.2  W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i małżonków rodzeństwa.

2.3  Udział w Promocji i podanie związanych z tym udziałem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

III.  Zasady Promocji

3.1  Do udziału w Promocji uprawnieni są wszyscy Uczestnicy, o których mowa w pkt. 2.1 Regulaminu.

3.2  Promocja polega na nagradzaniu Uczestników za dokonanie w okresie trwania Promocji polecenia produktów i usług objętych Promocją  przez Organizatora.

3.3  Za pośrednictwo w czasie trwania Promocji Uczestnik nabywa prawo do otrzymania określonej nagrody.

3.4  Podstawę do  uzyskania nagrody  stanowić będą faktury VAT wystawiane na rzecz poleconego przez Uczestnika promocji klienta (po odliczeniu wszelkich korekt ilościowych lub wartościowych).

Data sprzedaży wskazana w takiej fakturze będzie miarodajna dla oceny, czy zakupu dokonano w okresie trwania Promocji.

3.5  Organizator Promocji ma prawo w dowolnym momencie zmienić zasady nagradzania Uczestników, pod warunkiem, że będą one korzystniejsze od opisanych poniżej.

IV. Nagrody

4.1  Nagrodami w promocji są Bony „Sodexo” o wartości 200,00 PLN słownie : dwieście złotych 00/100  dalej jako „Bony”

4.2  W przypadku braku możliwości przekazania nagrody zgodnej ze specyfikacją określoną powyżej Organizator ma prawo dostarczyć inną nagrodę, o nie niższej, ale zbliżonej wartości. 4.1

4.3  Uczestnik nie może żądać wypłaty równowartości nagrody w gotówce.

4.4  Szczegółowa informacja o nagrodach jest dostępna u przedstawicieli handlowych Organizatora, na stronie www Organizatora: www.freeeco.pl oraz na profilu w Facebook.

4.5  Organizator może w trakcie trwania Promocji rozszerzyć listę nagród lub zmienić je na równoważne.

4.6  Bony będą wydawane przez Organizatora w terminie do 21 dni od dnia dokonania zapłaty za przedmiot umowy przez poleconego klienta. Organizator poinformuje uczestnika o przyznaniu nagrody poprzez sms, mail lub telefonicznie (adres preferowany do kontaktu podany przy zawarciu umowy na realizację zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej).

4.7  Odbiór Bonu zostanie udokumentowany spisanym protokołem, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

V. Postępowanie reklamacyjne

 5.1  Reklamacje co do przebiegu Promocji (w szczególności dotyczące przyznawania nagród) mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt 1.1, nie później niż do dnia  31.10.2021r.

O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data jej doręczenia Organizatorowi.

5.2  Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3  Pisemna reklamacja powinna zawierać dokładne wskazanie przyczyny reklamacji oraz określenie, czego domaga się Uczestnik.

5.4  Reklamacja rozpatrzona będzie przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.5  Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie  14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.6  Niewyczerpanie procedury reklamacyjnej przewidzianej w niniejszym regulaminie powoduje utratę ewentualnych roszczeń Uczestnika przeciwko Organizatorowi.

VI. Odpowiedzialność Organizatora

6.1  Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przysługującej mu nagrody.

6.2  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem lub innymi wadami nagród dostarczonych w ramach Promocji.

6.3  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wad nagród przekazanych w ramach Promocji oraz w wyniku ich nieprawidłowego używania. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VII. Postanowienia końcowe

7.1. Wszelkie spory związane z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.2  Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

7.3  Organizator nie jest płatnikiem podatku dochodowego należnego ewentualnie od Uczestników w związku z przychodem w postaci otrzymanych w niniejszej Promocji nagród.

Uczestnicy powinni zatem dokonać związanych z tym rozliczeń z urzędami skarbowymi we własnym zakresie, np. poprzez odpowiednie zaksięgowanie przychodu z tytułu nagród lub przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7.4  Niniejszy regulamin dostarczony będzie Uczestnikowi na jego żądanie, a nadto jest dostępny w siedzibie Organizatora.

7.5  Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji w danym czasie, a także prawo zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny, jeżeli nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.

7.6  Przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie zgodne z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 tj. z dnia 2019.09.19). Dane osobowe Uczestników Promocji uzyskane w związku z organizacją i przeprowadzeniem Promocji przez Organizatora będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzaniem Promocji.  Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Promocji będzie Organizator.

Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Promocji.

Dane osobowe Uczestników Promocji uzyskane będą wyłącznie dla doraźnych celów prawidłowego przeprowadzenia Promocji, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłużej niż to będzie niezbędne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Po upływie tego okresu zostaną zniszczone. Podanie danych osobowych i związane z tym uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Żądanie usunięcia danych w okresie trwania Promocji jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Promocji.